Vakıf İktisâdî İşletmesi

Cenan Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı İktisâdî İşletmesi, vakfın amaçlarının gerçekleşmesinde yararlanmak üzere ve vakfa sürekli gelir sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Kitap ve CD satışlarımız bu işletme tarafından yürütülmektedir.

Kuruluş Tarihi: 3 Haziran 2004
Ticaret Sicil No: 524996
Sermayesi: 100.000 TL
İşletme Müdürü: Şengül Sürmen
Önceki yıllarda görev yapan işletme müdürleri:
Osman YILDIRAN
Atilla ERGUN

İletişim

İşletmenin, vakfın gāyesine uygun olarak aşağıda yazılı hususlarda faaliyette bulunması karara bağlanmıştır:

a- Basın ve yayınla ilgili her türlü faaliyetin icrâsı ile her çeşit âlet ve malzemenin ithâlât ve ihrâcâtını yapmak, yurt içinde ve yurt dışında dağıtım ve satışını sağlamak,
b- Her türlü yazılı, sözlü yayın faaliyetinde bulunmak, bülten, mecmua, gazete, kitap gibi yayınları çıkartmak ve desteklemek vb. mâmullerin üretimi için gerekli tesisleri kurup işletmek,
c- Matbaa kurmak, yayınevleri açmak,
d- İletişim müesseseleri kurmak,
e- Millî ve kültürel konularda film, metin ve müzik yayını yapmak, bunlarla ilgili bant kayıt, dağıtım ve satış işlerini yürütmek, çeşitli organizasyonlar yapmak,
f- Ücreti mukābilinde devlet dâirelerine, gerçek ve tüzel kişilere âit her türlü basın ve yayınla ilgili malzemeyi satmak, dizgi ve baskı işlerini yürütmek,
g- Vakfın gāyesi uyarınca, Türk ilim, fikir ve sanatıyla ilgili yayınları telif ve tercüme ettirerek yayınlamak, önceden basılmış olanları satın alıp yaymak,
h- Vakıf çalışmalarında elde edilen sonuçları lisans sözleşmeleriyle başkalarına ücret karşılığı devretmek,
i- Eğitim hizmetlerine girmek ve bu maksatta eğitim ve öğretim kurumları tesis etmek,
j- Tedâvi kurumları, huzur evleri ve yetimhâneler açmak,
k- Turizm ve otelcilik sektöründe faaliyette bulunmak,
l- Vakfa gelir temin etmek için gezi, konferans, kongre, sergi, kermes vb. her türlü organizasyon hizmetlerini yürütmek,
m- Reklâmcılık sahasında iş yapmak,
n- Sözü edilen konularda gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, gerektiğinde diğer şirket ve işletmelerle ortak olmak veya onlarla ortak teşebbüsler ifa etmek.