Ebu’l–Alemeyn SEYYİD AHMED ER–RİFÂȊ
Yazar: Kenan Rifâî
Çeviri:     Müjgân Cunbur
Yayın tarihi: 2008
Yayın Yeri: İstanbul, Cenan  Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı Neşriyâtı: 2
Dili: Türkçe, Osmanlı Türkçesi
Demirbaş no: 0000002
Konu /alan: Tasavvuf
EFLÂTUN KÜLLİYATINDAN: AŞK ve ZİYAFET
Yazar: Eflâtun
Çeviri:     Semiha Cemâl
Yayın tarihi: 1936
Yayın Yeri: İstanbul
Dili: Türkçe
Demirbaş no: 0000256
Konu /alan: Felsefe, Klasik Yunan söylevleri
NUTUK
Yazar: Gazi Mustafa Kemal
Çeviri:    
Yayın tarihi: 1927
Yayın Yeri: Ankara
Dili: Osmanlı Türkçesi
Demirbaş no: 0011138
Konu /alan: Türkiye Tarihçe, Atatürk Dönemi
İNSÂN-I KÂMİL
Yazar: Abdülkerîm el-Cîlî
Çeviri:     Abdülaziz Mecdi Tolun
Yayın tarihi: 1998
Yayın Yeri: İz Yayıncılık: 266 İslâm Klâsikleri Dizisi: 19
Dili: Türkçe
Demirbaş no: 0002677
Konu /alan: İslâm Tasavvufu
KITÂB EL- İNSÂN EL- KÂMİL
Yazar: Azizuddin Nasafi
Çeviri:     Marijan Mole
Yayın tarihi: 1962
Yayın Yeri: Tahran: Kısmet-i Îrânşinâsî Enstitü Îran ve Fransa
Dili: Farsça, Fransızca
Demirbaş no: 0004996
Konu /alan: Tasavvuf, İslâm tasavvufu
SOHBETU’S SÂLİKȊN
Yazar: İsmail Hakkı Bursevî
Çeviri:     H. Mustafa Utku
Yayın tarihi: t.y.
Yayın Yeri: İsmail Hakkı Bursevî Vakfı Yayınları:1
Dili: Türkçe
Demirbaş no: 0003812
Konu /alan: Tasavvuf, İslâm Dini
TAM MÜZEKKİN-NÜFUS, Nefisleri Temizleyen
Yazar: Eşrefoğlu Rûmî
Çeviri:    
Yayın tarihi: 1972
Yayın Yeri: İstanbul, Salâh Bilici Kitabevi Yayınları:38
Dili: Türkçe
Demirbaş no: 0002518
Konu /alan: Tasavvuf, İslâm Dini
FUSȖSU’L-HİKEM Tercüme ve Şerhi
Yazar: Ahmet Avni Konuk
Çeviri:     Mustafa Tahralı, Selçuk Eraydın
Yayın tarihi: 1987
Yayın Yeri: İstanbul, Dergah Yayınları
Dili: Türkçe
Demirbaş no: 0006707
Konu /alan: Tasavvuf, İslâm Dini
TASAVVUFTA FÜTÜVVET
Yazar: Ebu Abdi’r-Rahman Muhammed İbn el-Hüseyn es-Sülemî
Çeviri:     Doç. Dr. Süleyman Ateş
Yayın tarihi: 1977
Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Yayınları No:135
Dili: Türkçe, Arapça
Demirbaş no: 0000664
Konu /alan: İslâm Dini
TASAVVUF VE TARȊKATLER
Yazar: Selçuk Eraydın
Çeviri:
Yayın tarihi: 1990
Yayın Yeri: İstanbul, Marifet Yayınları:7 İslâmi Araştırmalar Serisi:7
Dili: Türkçe
Demirbaş no: 0005875
Konu /alan: İslâm tasavvufu
İLİMLERİN SAYIMI
Yazar: Farabî
Çeviri: Ahmet Ateş
Yayın tarihi: 1955
Yayın Yeri: İstanbul Maarif Vekâleti, Şark- İslâm Klasikleri:34
Dili: Türkçe
Demirbaş no: 0002721
Konu /alan: Felsefe, İslâm felsefesi
EL-İŞARAT VE’T-TENBİHAT
Yazar: İbn-i Sîna
Çeviri: Nasireddin el Tusi
Hazırlayan: Süleyman Dünya
Yayın tarihi: 1957
Yayın Yeri: Kahire: Darü’l Maarif
Dili: Arapça
Demirbaş no: 0011313
Konu /alan: Tasavvuf
ORGANON  I (KATEGORYALAR)
Yazar: Aristoteles
Çeviri: H.Ragıp Atademir
Yayın tarihi: 1989
Yayın Yeri: İstanbul MEB Yayınları 1172, Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi 300, Batı Klasikleri 23
Dili: Türkçe
Demirbaş no: 0002260
Konu /alan: Felsefe, Yunan felsefesi
TÜRK MȖSİKȊSİ KLASİKLERİ-Fasikül 1-25
Yazar: Yusuf Ömürlü
Çeviri:
Yayın tarihi: t.y.
Yayın Yeri: İstanbul, Kubbealtı Neşriyatı
Dili: Türkçe
Demirbaş no: 0010360
Konu /alan: Türk Mûsikîsi, notalar
MEVLEVȊ ÂYİNLERİ
Yazar: Sadettin Heper
Çeviri:
Yayın tarihi: 1974
Yayın Yeri: Konya Turizm Derneği Yayını
Dili: Türkçe
Demirbaş no: 0004821
Konu /alan: Türk tasavvuf mûsikîsi
Türk Mûsikîsi Klasikleri: İLÂHȊLER 5-9
Yazar: Abdülkādir Töre
Çeviri: Yusuf Ömürlü
Yayın tarihi: 1984
Yayın Yeri: İstanbul, Kubbealtı Neşriyatı
Dili: Türkçe
Demirbaş no: 0005530
Konu /alan: Türk tasavvuf mûsikîsi, ilâhîler
KİTABU İLMİ’L MȖSİKȊ- alâ vechi’l hurûfât
Yazar: Kantemiroğlu
Çeviri: Yalçın Tura
Yayın tarihi: 2001
Yayın Yeri: İstanbul, Yapı Kredi Yayınları
Dili: Türkçe
Demirbaş no: 0004824
Konu /alan: Türk Mûsikîsi
TÜRK MUSİKİSİNDE MAKAMLAR
Yazar: Yakup Fikret Kutluğ
Çeviri:
Yayın tarihi: 2000
Yayın Yeri: İstanbul, Yapı Kredi Yayınları
Dili: Türkçe
Demirbaş no: 0004873
Konu /alan: Türk Mûsikîsi
HAK DİNİ KUR’AN DİLİ
Yazar: Elmalılı Hamdi Yazır
Çeviri:
Yayın tarihi: 1935
Yayın Yeri: İstanbul, Matbaa-i Ebüzziya
Dili: Türkçe
Demirbaş no: 0000040
Konu /alan: Din, Kur’an-ı Kerîm Meali
KEŞF-EL-ZÜNUN (1-2)
Yazar: Kâtib Çelebi
Çeviri:
Yayın tarihi: 1971
Yayın Yeri: İstanbul, Millî Eğitim Bakanlığı
Dili: Türkçe
Demirbaş no: 0007371
Konu /alan: İslâm Dini, bibliyografya
İHYÂU ULUM-İD DȊN
Yazar: Ebû Hamid Huccet’ül İslâm Muhammed b. Muhammed b. et tûsî el Gazzâli
Çeviri:
Yayın tarihi: 1939
Yayın Yeri: Kahire, Şirketü Mektebetü ve Matbaatü Mustaf el Babi el-Halep ve Evladühü
Dili: Arapça
Demirbaş no: 0006595
Konu /alan: İslâm Dini, İslâm ahlâkı
MİLLETLER ve HÜKÜMDARLAR TARİHİ
Yazar: Taberî
Çeviri: Zâkir Kadirî Ugan, Ahmet Temir
Yayın tarihi: 1954
Yayın Yeri: Ankara Maarif Vekâleti Şark-İslam Klasikleri:32
Dili: Türkçe
Demirbaş no: 0001366
Konu /alan: İslâm tarihi
Siyâsî ve Kültürel İSLÂM TARİHİ
Yazar: Prof. Dr. Philip K. Hitti
Çeviri: Prof. Dr. Salih Tuğ
Yayın tarihi: 1980
Yayın Yeri: İstanbul, Boğaziçi Yayınları 52,  Büyük Kültür Eserleri
Dili: Türkçe
Demirbaş no: 0003201
Konu /alan: İslâm, peygamber tarihi
DELÂİL-İ NÜBÜVVET-İ MUHAMMEDȊ ve ŞEMÂİL-İ FÜTÜVVET-İ AHMEDȊ
Yazar: Altıparmak, Muhammed bin Muhammed
Çeviri:
Yayın tarihi: 1257
Yayın Yeri: İstanbul, Takvîm-i Vekāyî Matbaası
Dili: Osmanlı Türkçesi
Demirbaş no: 0002142
Konu /alan: İslâm tarihi
SAHİH’UL BUHÂRȊ
Yazar: Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail b. İbrahim el- Cufi el-Buhari
Çeviri:
Yayın tarihi: 1315
Yayın Yeri: İstanbul, Matbaa-i Âmire
Dili: Arapça
Demirbaş no: 0006602
Konu /alan: İslam dini, Hadis
MEZHEPLER ARASINDAKİ FARKLAR (El-Fark Beyn’el Fırak)
Yazar: El İmam Ebû Mansur El Bağdâdî
Çeviri: Doç. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı
Yayın tarihi: 1979
Yayın Yeri: İstanbul, Kalem Yayınevi
Dili: Türkçe
Demirbaş no: 0003846
Konu /alan: İslâm Dini
İSLÂM MEZHEPLERİ TARİHİ
Yazar: Dr. Neş’et Çağatay
2. Yazar: Dr. İbrahim Agâh Çubukçu
Yayın tarihi: 1965
Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları 59
Dili: Arapça
Demirbaş no: 0000966
Konu /alan: İslâm Dini, mezhepler