Cenan Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı İktisâdî İşletmesi, vakfın amaçlarının gerçekleşmesinde yararlanmak üzere ve vakfa sürekli gelir sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Kitap ve CD satışlarımız bu işletme tarafından yürütülmektedir.

Kuruluş Tarihi: 3 Haziran 2004
Ticaret Sicil No: 524996
Sermayesi: 100.000 TL
İşletme Müdürü: Şengül Sürmen
Önceki yıllarda görev yapan işletme müdürleri:
Osman YILDIRAN
Atilla ERGUN

İletişim

İşletmenin, vakfın gāyesine uygun olarak aşağıda yazılı hususlarda faaliyette bulunması karara bağlanmıştır:

a- Basın ve yayınla ilgili her türlü faaliyetin icrâsı ile her çeşit âlet ve malzemenin ithâlât ve ihrâcâtını yapmak, yurt içinde ve yurt dışında dağıtım ve satışını sağlamak,
b- Her türlü yazılı, sözlü yayın faaliyetinde bulunmak, bülten, mecmua, gazete, kitap gibi yayınları çıkartmak ve desteklemek vb. mâmullerin üretimi için gerekli tesisleri kurup işletmek,
c- Matbaa kurmak, yayınevleri açmak,
d- İletişim müesseseleri kurmak,
e- Millî ve kültürel konularda film, metin ve müzik yayını yapmak, bunlarla ilgili bant kayıt, dağıtım ve satış işlerini yürütmek, çeşitli organizasyonlar yapmak,
f- Ücreti mukābilinde devlet dâirelerine, gerçek ve tüzel kişilere âit her türlü basın ve yayınla ilgili malzemeyi satmak, dizgi ve baskı işlerini yürütmek,
g- Vakfın gāyesi uyarınca, Türk ilim, fikir ve sanatıyla ilgili yayınları telif ve tercüme ettirerek yayınlamak, önceden basılmış olanları satın alıp yaymak,
h- Vakıf çalışmalarında elde edilen sonuçları lisans sözleşmeleriyle başkalarına ücret karşılığı devretmek,
i- Eğitim hizmetlerine girmek ve bu maksatta eğitim ve öğretim kurumları tesis etmek,
j- Tedâvi kurumları, huzur evleri ve yetimhâneler açmak,
k- Turizm ve otelcilik sektöründe faaliyette bulunmak,
l- Vakfa gelir temin etmek için gezi, konferans, kongre, sergi, kermes vb. her türlü organizasyon hizmetlerini yürütmek,
m- Reklâmcılık sahasında iş yapmak,
n- Sözü edilen konularda gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, gerektiğinde diğer şirket ve işletmelerle ortak olmak veya onlarla ortak teşebbüsler ifa etmek.