Vakfımız 15 Temmuz 2000 tarihinde, İstanbul Fatih’te H. Kâinat Büyükaksoy, Z. İlhan Ayverdi, H. Meşkûre Sargut, F. Müjgân Cunbur ve Türkân Erkmen tarafından kurulmuş, restorasyon çalışmalarının ardından bugünkü binâsına nakledilmiştir. 1908-1925 yılları arasında “Ümmü Ken’an Dergâhı” olarak hizmet vermiş olan bu binâ, büyük mutasavvıf Ken’an Rifâî (Büyükaksoy) tarafından yaptırılmış, Kendilerinin mânevî terbiyesinde büyük önemi olan anneleri Hatice Cenan Hanımefendi’ye muhabbetlerinin bir ifadesi olarak Ümmü Ken’an (Kenan’ın annesi) olarak isimlendirilmiştir. Bu ismin hatırasını yâd etmek maksadıyla vakfımız, “Cenan Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı” olarak tescil edilmiştir.

Ken’an Rifâî’nin hâtıralarını maddî ve mânevî anlamda koruyabilmek ve bunlardan daha geniş kitlelerin haberdar olmasını sağlamak maksadıyla çıktığımız yolda, “Sanatla, ilimle ve felsefeyle irfan yolunda olmak” düsturundan hareketle, kültürümüzü yaşatmak, gelecek nesillere mûsikî, mîmârî, edebî ve felsefî açılardan bir şeyler verebilmek ve bunlarla bütünleşmiş mânâyı aktarabilmek temel hedefimizdir.

Vakfın Gāyesi

Türk Milletine mahsus târihten gelen haslet ve değerleri, millî düşünce ve sanatları, özellikle etik ve tasavvuf kültürünün bilimsel ve evrensel boyutlarını araştırmak ve tanıtmak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirici müesseseler ile eğitim tesisleri kurup işletmektir.