İstanbul Aydın Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünde görevini sürdüren Prof. Dr. Belkıs Altuniş Gürsoy ile “Türk Modernleşmesinde (19.yy) Edebiyatın ve Edebî Eserlerin Rolü” başlıklı Edebiyat Atölyesi 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 21.00’de başlayacaktır.

Dersler Zoom üzerinden çevrimiçi olarak ve 5 hafta süreyle, haftada 1.5 saat olacak şekilde yapılacaktır. Katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlıdır.  

Detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için cenanvakfi@gmail.com adresine mail atabilir ya da 0212 631 34 22 ve 0546 589 79 33 numaralı telefonlardan Vakfımızla iletişime geçebilirsiniz.

TÜRK MODERNLEŞMESİNDE EDEBİYATIN 

VE EDEBÎ ESERLERİN ROLÜ 

EDEBİYAT ATÖLYESİ

ATÖLYE YÖNETİCİSİ: Prof. Dr. Belkıs GÜRSOY

ATÖLYE SÜRESİ: 5 Hafta

ATÖLYE GÜNLERİ: Haftada 1 Gün – 1.5 Saat 

ATÖLYE AKIŞI: 

      1.Hafta:

ZİHNİYET DEĞİŞTİRME: YENİ DÖNEM: YENİ İNSAN 

       1. Osmanlı devletinin yenileşme ihtiyacını doğuran sebepler

       2. Arayışlar dönemi ve bu dönemin fikrî cereyanları 

       3. Askerî sahada, eğitim alanında, siyâsî ve sosyal alanda hayata geçirilen yenilikler

       4. Aydınların ve özellikle kalem erbabının devleti ayakta tutma çabaları 

       5. Basın ve yayın yoluyla değiştirme ve dönüştürme faaliyetleri (Devleti ve halkı uyarma gayretleri)  

     2.Hafta: 

  YENİ KALIPLARI OLUŞTURMA VE OTURTMA ÇABALARI 

 • Yeni Osmanlılar
 • Yeni Osmanlıların teşkîlatlanması ve yayın faaliyetleri 
 • İlk dergiler ve ilk gazeteler
 • Gazeteci lisanı ve dilde sadeleşme çabaları 
 • Yeni Osmanlıların yurt dışında çıkardığı gazete ve dergiler

      3.Hafta:

  ROMAN DENİLEN KAPIDAN GİREREK BAŞKA HAYATLARA AÇILMA

 • Şiirde yeni ses ve yeni nefesler
 • Yenileşme döneminin yeni türleri Roman ve Hikâye
 • Evlerde roman okuma saati 
 • Öğretmen yazar, Batılılaşma, yanlış Batılılaşma, 
 • Kız çocuklarının okutulması, kölelik müessesesi, kişisel hak ve özgürlükler, görmeden evlenme, birden fazla hanımla evlenme
 • Köye ve köylüye açılma, köylünün kalkınması 

      4.Hafta:

YENİ AÇILIMLARIN YENİ RENKLERİ 

       1.Yeni bir edebî tür: Tiyatro, ilk tiyatro eserleri 

       2.Tiyatro yoluyla eğitme ve öğretme

       3. Tercüme faaliyetleri, Tercüme dili  

       4. Ders kitaplarının, fennî ve edebî eserlerin tercümesi ve uyarlanması 

       5. Mimarî, müzik, resim gibi alanlarda yeniliğin sesi

     5.Hafta:

YENİLEŞME DÖNEMİNDE DEĞİŞMEYE YÜZ TUTAN HAYAT

1.Türk modernleşmesinin gündelik hayata yansıması  

2.Âdâbı muâşeret, ev tefrişi, giyim kuşam, sofra âdâbı,  

3.Alafranga meraklılarının gözde mekânı: Beyoğlu

4.Gülünç kibarlar

5.Eşikte kalmış insanın dramı

Prof. Dr. Belkıs Altuniş GÜRSOY

Erzurum’da doğdu. 1965 yılında Ömer Duygun İlkokulu’ndan,  1968 yılında Erzurum Kız Ortaokulu’ndan,  1971 yılında Erzurum Kız Lisesi’nden mezun oldu.  1975 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde lisans eğitimini birincilikle tamamladı. Bir ders yılı Erzurum Nenehatun Kız Öğretmen Lisesi’nde öğretmenlik yaptı.  1976 yılında Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalına asistan olarak atandı. Aynı yıl, “Cenab Şehabeddin’in Servet-i Fünûn’da Çıkan Mensur Eserleri” konulu yüksek lisansını,  1981 yılında “Abdülhak Hamid Tarhan’ın Tiyatro Eserlerinde Kadın” adlı doktora çalışmasını hazırladı. 1986-1989 yıllarında Gazi Üniversitesinin çeşitli fakülte ve yüksekokullarında Türk Dili okutmanı olarak görev yaptı.  1989 yılında aynı üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde yardımcı doçent olarak çalışmaya başladı. 1996 yılında doçent,  2001 yılında profesör oldu. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü’ne atandı.  2007 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün kurucu başkanı olarak görev aldı.  Halen aynı üniversitenin  Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nde çalışmalarını sürdürmektedir. Dergâh Yayınları’nın çıkardığı Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na bağlı olarak yayınlanan Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi projelerinde görev aldı.  Vatikan Kütüphanesi Türkçe yazmalarının Kataloglanması projesinde çalıştı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hazırlanan Edebiyat Dersleri Lise I-II-III-IV (ortak kitap) projesinde yer aldı. İstanbul Aydın Üniversitesi Başkanlığı’na bağlı olarak “Türklerin Dünya İlmine Katkıları”  başlıklı bir projeyi tamamlamak üzeredir.  Çeşitli dergilerde makaleleri yayınlandı. Deneme ve hikâyeler kaleme aldı. 1996 yılında “Hac Yolunda”, Cenab Şahabeddin (yeni harflere çeviri), 1997 yılında  “Âmedi Galib Efendi Sefâretnâmesi,  2001 yılında “Hüseyin Suad Yalçın ve Eserleri”,  2002 yılında “Avrupa Seyahatnamesi, Hayrullah Efendi (el yazması tek nüshadan yeni harflere çeviri), 2002 yılında Moralı Es-Seyyid Ali Efendi’nin Fransa Sefaretnamesi, 2011 yılında “Sefaretname Hüviyetinde Bir Esaretname”, 2014 yılında “Şimdi Mola Zamanı” (Denemeler) adlı çalışmaları yayınlandı.  

Write a comment:

*

Your email address will not be published.