Vakfımızın kuruluş amaçlarını, faaliyetlerini ve bu çerçevede Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un hayatının, şahsiyetinin, eserlerinin araştırılmasında, tanıtılmasında nasıl bir yol izlendiğini anlatmak amacıyla, Vakıf Başkanımız Prof. Dr. Kenan Gürsoy ile gerçekleştirdiğimiz 5’er dakikalık video serisi Cuma günleri yayınlanacaktır.

Serinin tüm bölümlerini aşağıdan izleyebilirsiniz.

1.Bölüm:Ken’an Rifâî Büyükaksoy ve Cenan Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı Kuruluş Amaçları

Prof. Dr. Kenan Gürsoy bu bölümde, Ken’an Rifâî Büyükaksoy’dan ve 1908-1925 yılları arasında hizmet vermiş olan Ümmü Ken’an Dergâhı binasının içinde, 2000 yılında kurulmuş olan Cenan Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı’nın tarihçesinden kısaca söz etmektedir.

2.Bölüm: Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un Eğitim Hayatı ve Ümmü Ken’an Dergâhının Kuruluşu

Prof. Dr. Kenan Gürsoy bu bölümde, Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un, çocukluğunda Filibe’de başlayan ve Galatasaray Lisesinde devam eden resmî eğitimi ve maârif yıllarında almış olduğu görevlerden; bununla birlikte husûsî eğitimi ve Ümmü Ken’an Dergâhı’nın kuruluşundan söz etmektedir.

3.Bölüm: Ümmü Ken’an Dergâhı Hakkında

Prof. Dr. Kenan Gürsoy bu bölümde, Ken’an Rifâî Büyükaksoy tarafından 1908 yılında kurulmuş olan Ümmü Ken’an Rifâî Dergâhı’ndan söz etmekte; burada gerçekleşen faaliyetler ve bu faaliyetlere katılan, o dönemin kalburüstü din, tasavvuf, ilim ve sanat adamları hakkında kısaca bilgi vermektedir.

4.Bölüm: Ken’an Rifâî Büyükaksoy ve Tekkelerin Kapatılması Konusu

Prof. Dr. Kenan Gürsoy bu bölümde, Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un, bütün tekkeler gibi, Ümmü Ken’an Dergâhı’nın kapatılması konusunda nasıl bir değerlendirme yaptığını ele almış, tekkelerin aslî fonksiyonunun ne olduğu, bunun ileriki dönemlerde nasıl yürütülebileceği üzerine bilgi vermiş ve Mütefekkir Sâmiha Ayverdi’nin eserlerinden örnek vermek sûretiyle, tekkelerin ileride akademi olarak nasıl açılabileceğinden söz etmiştir.

5.Bölüm: Tekkelerin Kapatılmasından Sonra Ken’an Rifâî Büyükaksoy

Prof. Dr. Kenan Gürsoy bu bölümde, tekkelerin kapatılmasından sonra Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un bu kurumlar olmaksızın irşad faaliyetine nasıl devam ettiğinden bahsetmiştir ve Semiha Cemal Hanımefendi, Sâmiha Ayverdi ve Ziyâ Cemal Büyükaksoy vb. gibi şahsiyetlerden örnekler vermek sûretiyle yakın öğrencileri üzerindeki eğitim faaliyetini nasıl sürdürdüğünü bize anlatmıştır.

6.Bölüm: Ken’an Rifâî Büyükaksoy ve İrşad Faaliyeti

Prof. Dr. Kenan Gürsoy bu bölümde, Ken’an Rifâi Büyükaksoy’un irşad faaliyetini, tefekkürle, hayatla, ilimle ve toplumla nasıl bütünleştirerek gerçekleştirdiği üzerinde durmuştur. Gürsoy ayrıca, Ken’an Rifâi Büyükaksoy’un yetiştirdiği öğrencilerinden Mimar Ekrem Hakkı Ayverdi Beyefendi’ye söylediği sözlerden birini örnek göstermek sûretiyle bu irşad faaliyetinin anlamı ve maksadından bahsetmiştir.

7.Bölüm: Ken’an Rifâi Büyükaksoy ve Eserleri

Prof. Dr. Kenan Gürsoy bu bölümde, Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un eserlerinden bahsetmiştir. Bu eserlerden, Mesnevi 1. Cilt ve Şerhi, öğrencilerinin Kenan Rifâi Büyükaksoy’un yapmış olduğu sohbetlerden derleyerek hazırladıkları Sohbetler kitabı, en önemli eseri olan Ahmed er-Rifâi kitabı ve hem nota hem de şiir olarak yayınlanan İlâhiyat-ı Ken’an kitaplarının neşredildiğine değinmiş, ayrıca henüz neşre girmemiş olan Muktezâ-yı Hayat (Hayatın Gereklilikleri), Rehber-i Sâlikîn (Sâliklerin Rehberi) ve Tuhfe-i Ken’an (Kenan’ın Hediyesi) adlı eserlerinden söz etmiştir.

8.Bölüm: Ken’an Rifâî Büyükaksoy ve 20. Asrın Işığında Müslümanlık

Prof. Dr. Kenan Gürsoy bu bölümde, Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un en yakın öğrencilerinden Sâmiha Ayverdi, Nezihe Araz, Safiye Erol ve Sofi Huri tarafından kaleme alınmış olan Ken’an Rifâî ve 20. Asrın Işığında Müslümanlık” adlı eserden bahsetmiştir.

9.Bölüm: Ken’an Rifâî Büyükaksoy ve Türkiye’nin Yenileşme Cereyanları

Prof. Dr. Kenan Gürsoy bu bölümde, Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un, yaşamış olduğu 1867-1950 yılları arasında, Türkiye’nin geçirmiş olduğu eğitimdeki reformlar, hukuk sistemindeki değişimler, toplumun Batı ile olan ilişkileri ve daha pozitivist tarzda bir bilme anlayışına yönelmesi karşısındaki tavrının ne olduğundan bahsetmiştir.

10.Bölüm: Ken’an Rifâî Büyükaksoy ve Türkiye’nin Yenileşme Cereyanları-II

Prof. Dr. Kenan Gürsoy bu bölümde, Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un Cumhuriyet sonrası Türkiye’nin yeni kurulan devlet rejimi ve eğitim sistemi karşısındaki tavrından bahsetmiştir. Osmanlı maarif sisteminde yetişmiş, son dönem Osmanlı Münevveri Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un Mustafa Kemal Atatürk ile doğrudan bir ilişkisinin olup olmadığını değerlendirmiştir. Yakın çevresindeki insanlardan, en yakın dostu Doktor Server Hilmi Bey, oğlu Kâzım Büyükaksoy ve ilk Millî Eğitim Bakanlarımızdan Esat Sagay Beyefendi’den kısaca söz etmiştir.

11.Bölüm: Ken’an Rifâî Büyükaksoy ve Etrafında Oluşan Muhit

Prof. Dr. Kenan Gürsoy bu bölümde, Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un etrafında oluşan ve daha sonra hâtıraları üzerinden bütünleşen insanların, bugün anlaşılan anlamda bir cemaat şeklinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunu ele almıştır.

12.Bölüm: Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un Bilime Verdiği Önem

Prof. Dr. Kenan Gürsoy bu bölümde, Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un tasavvuf anlayışında bilimin ve bilim adamlığının yeri ve öneminden bahsetmiştir. Bununla birlikte, Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un eğitimciliği, Osmanlı döneminde farklı vilâyetlerdeki Millî Eğitim Müdürlükleri, özellikle Numûne-i Terakkî (İstanbul Lisesi), Dârüşşafaka Lisesi Müdürlüğü gibi görevleri ve Tedkîkāt-ı İlmiye Encümeni Âzâlığından (Bilimsel Araştırmalar Heyeti Üyeliği) söz etmiş, âilesindeki ve yakın çevresindeki bilim adamlarından örnekler vermiştir.

13.Bölüm: Ken’an Rifâî Düşüncesinde ve Mâneviyâtında “Bilgi”den “İnsan”a

Prof. Dr. Kenan Gürsoy bu bölümde, Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un tefekküründe “bilimden” hareketle “irfâna” nasıl bir yol olduğunu ele almış ve konuyu öğrencilerinden Sâmiha Ayverdi, Semiha Cemal, Safiye Erol ve Nezihe Araz’dan örnekler vererek değerlendirmiştir.

14.Bölüm: Ken’an Rifâî Büyükaksoy ve Hayat Kavramı

Prof. Dr. Kenan Gürsoy bu bölümde, Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un tefekküründe hayâtiyet kavramının yeri ve öneminden söz etmiştir. Bununla birlikte, Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un Muktezâ-yı Hayat (Hayâtın Gerektirdikleri) adlı eserinden bahsetmiş ve hayat planındaki insanın aksiyonunun anlamına değinmiştir.

15.Bölüm: Ken’an Rifâî Büyükaksoy, Aksiyon İnsanı

Prof. Dr. Kenan Gürsoy bu bölümde, Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un tefekküründe aksiyon insanın yeri ve öneminden bahsetmiştir.